Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku wg rejestru sądowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przede wszystkim jest:

Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustka oraz Sławno.

Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa.

 1. Przedmiot działalności ZUW.jpg